ചിന്നി ചിതറി നുറുങ്ങിയെന്‍ ഓര്‍മ്മകള്‍
നുള്ളിയെടുത്തൊരു മാല കോര്‍്ത്തീടവേ
ഓര്‍മ്മകള്‍ക്കിത്രമേല്‍ സൌരഭ്യമേകിയ
നിന്നെ ഞാനിന്നു മറക്കുവതെങ്ങിനെ........

Tuesday, February 2, 2010

എല്ലാം മറന്നുറങ്ങിയ യാമങ്ങള്‍
എന്നേക്കുമായ് അസ്തമിച്ചിന്നിനി
നമ്മില്‍ ഒരാളുടെ നിദ്രക്കു മറ്റൊരാള്‍
കണ്ണിമ ചിമ്മാതെ കാവല്‍നിന്നീടണം .......
ഓ ന്‍ വി

No comments:

Post a Comment