ചിന്നി ചിതറി നുറുങ്ങിയെന്‍ ഓര്‍മ്മകള്‍
നുള്ളിയെടുത്തൊരു മാല കോര്‍്ത്തീടവേ
ഓര്‍മ്മകള്‍ക്കിത്രമേല്‍ സൌരഭ്യമേകിയ
നിന്നെ ഞാനിന്നു മറക്കുവതെങ്ങിനെ........

Sunday, June 5, 2011

"For a long time I was still - I was not thinking of the beads in my lap , but trying to find a meaning for "love" in the light of this new idea.The sun had been under a cloud all day , and there had been brief showers, but suddenly the sun broke forth in all its southern splendor.

Again I asked my teacher , "Is this not love ?"

"Love is something like the clouds that were in the sky before the sun came out". she replied.Then in simpler words than these , she explained:"You cannot touch the clouds, you know;but you feel the rain and know how glad the flowers and the thirsty earth are to have it after a hot day.You cannot touch love either; but you feel the swetness that it pours in to everything."

The story of my Life (Helen Keller)