ചിന്നി ചിതറി നുറുങ്ങിയെന്‍ ഓര്‍മ്മകള്‍
നുള്ളിയെടുത്തൊരു മാല കോര്‍്ത്തീടവേ
ഓര്‍മ്മകള്‍ക്കിത്രമേല്‍ സൌരഭ്യമേകിയ
നിന്നെ ഞാനിന്നു മറക്കുവതെങ്ങിനെ........

Tuesday, June 15, 2010

"അടരുവാന്‍ വയ്യ നിന്‍ ഹൃദയത്തില്‍
നിന്നെനിക്കേതു സ്വര്‍ഗം വിളിച്ചാലും.....
ഉരുകി നിന്നത്മാവിന്‍ ആഴങ്ങളില്‍ വീണു
പൊലിയുമ്പോള്‍ ആണെൻറെ സ്വർഗ്ഗം  ..."

No comments:

Post a Comment