ചിന്നി ചിതറി നുറുങ്ങിയെന്‍ ഓര്‍മ്മകള്‍
നുള്ളിയെടുത്തൊരു മാല കോര്‍്ത്തീടവേ
ഓര്‍മ്മകള്‍ക്കിത്രമേല്‍ സൌരഭ്യമേകിയ
നിന്നെ ഞാനിന്നു മറക്കുവതെങ്ങിനെ........

Friday, November 19, 2010

നന്ദി (ഓ എന്‍ വി )

"നന്ദി ! നീ നൽകാൻ ‍ മടിച്ച പൂച്ചെണ്ടുകൾ ‍ -
ക്കെന്റെ  വിളക്കിലെരിയാത്ത ജ്വാലകൾ ‍ -
ക്കെൻ ‍ മണ്ണിൽ ‍ വീണൊഴുകാത്ത മുകിലുകൾ  -
ക്കെന്നെ തഴുകാതെ , എന്നിൽ ‍ തളിർക്കാതെ -
എങ്ങോ മറഞ്ഞൊരു ഉഷസ്സന്ധ്യകൾക്കെന്റെ 
കണ്ണിലുടഞ്ഞ കിനാവിൻ ‍ കുമിളകൾ  -
ക്കെല്ലാം - എനിക്ക് നീ നൽകാൻ  ‍ മടിച്ചവക്കെല്ലാം
പ്രിയപ്പെട്ട ജീവിതമേ , നന്ദി ! നന്ദി !"
നന്ദി (ഓ ൻ വി )

No comments:

Post a Comment