ചിന്നി ചിതറി നുറുങ്ങിയെന്‍ ഓര്‍മ്മകള്‍
നുള്ളിയെടുത്തൊരു മാല കോര്‍്ത്തീടവേ
ഓര്‍മ്മകള്‍ക്കിത്രമേല്‍ സൌരഭ്യമേകിയ
നിന്നെ ഞാനിന്നു മറക്കുവതെങ്ങിനെ........

Wednesday, November 17, 2010

"കടൽ ‍ മനസ്സിലിരമ്പുന്നു. ആ ഇരമ്പത്തിൽ   വാക്കുകൾക്ക്  പ്രസക്തിയില്ല .
കരച്ചിലിന് നിയമങ്ങളില്ല ..."
പുഴ മുതല്‍ പുഴ വരെ (സി രാധാകൃഷ്ണന്‍ )

No comments:

Post a Comment