ചിന്നി ചിതറി നുറുങ്ങിയെന്‍ ഓര്‍മ്മകള്‍
നുള്ളിയെടുത്തൊരു മാല കോര്‍്ത്തീടവേ
ഓര്‍മ്മകള്‍ക്കിത്രമേല്‍ സൌരഭ്യമേകിയ
നിന്നെ ഞാനിന്നു മറക്കുവതെങ്ങിനെ........

Monday, October 18, 2010

ചിന്നി ചിതറി നുറുങ്ങിയെന്‍ ഓര്‍മ്മകള്‍
നുള്ളിയെടുത്തൊരു മാല കോർത്തീടവേ  ..
ഓര്മ്മകള്‍ക്കിത്രമേല്‍ സൗരഭ്യമേകിയ
നിന്നെ ഞാനിന്നു മറക്കുവതെങ്ങിനെ...
എന്‍ മിഴിയില്‍ നീ അന്ന് തെളിയിച്ച
മണ്‍ വിളക്കിന്റെ ഇത്തിരി വെട്ടവും...
അരികത്തു വന്നെന്നാല്‍ ഇടനെഞ്ഞില്‍ പിടയുന്ന
മാടപ്പിറാവിന്റെ ചിറകടിയൊച്ചയും....
പറയാത്ത മൊഴികള്‍ കുടഞ്ഞിട്ട കവിതയും ..
ഒഴുകാത്ത സ്നേഹം തങ്ങിയ മിഴികളും ..
പിന്നെ പിരിയാന്‍ മടിച്ചന്നു കണ്ണോരം
ചേര്‍ന്ന് നിന്നൊരു കുഞ്ഞു നീര്‍്തുള്ളിയും
എന്തേ ഈ ഓര്‍മ്മകള്‍ക്ക് എന്നും
മധുര പതിനേഴു പ്രായം .......

സ്വയം കൃതി :-)

No comments:

Post a Comment