ചിന്നി ചിതറി നുറുങ്ങിയെന്‍ ഓര്‍മ്മകള്‍
നുള്ളിയെടുത്തൊരു മാല കോര്‍്ത്തീടവേ
ഓര്‍മ്മകള്‍ക്കിത്രമേല്‍ സൌരഭ്യമേകിയ
നിന്നെ ഞാനിന്നു മറക്കുവതെങ്ങിനെ........

Monday, October 18, 2010

Quotes
"Yesterday is but today's memory and tomorrow is today's dream"

"I have learnt silence from the talkative , toleration from the intolerant and kindness from the unkind ; yet , strange Iam ungrateful to those teachers "

"To be able to look back upon ones life with satisfaction , is to live twice "
(Kahlil Gibran)

No comments:

Post a Comment