ചിന്നി ചിതറി നുറുങ്ങിയെന്‍ ഓര്‍മ്മകള്‍
നുള്ളിയെടുത്തൊരു മാല കോര്‍്ത്തീടവേ
ഓര്‍മ്മകള്‍ക്കിത്രമേല്‍ സൌരഭ്യമേകിയ
നിന്നെ ഞാനിന്നു മറക്കുവതെങ്ങിനെ........

Monday, November 1, 2010

വെറുതെ ( ഓ . എന്‍ . വി )

ഒടുവിലീ വാഴ്വിന്റെ ബാക്കിപത്രം
ഒരു വാക്കില്‍ ഞാന്‍ കുറിക്കാം :'വെറുതെ ' ...
ഒടുവിലീ താളിലെന്‍ ശേഷ പത്രം
ഒരു വാക്കില്‍ ഞാന്‍ എഴുതാം : 'വെറുതെ ' ...
ഗതകാല സ്മ്രിതികള്‍ ച്ചുരന്നിടുന്ന
മധുരവും കയ്പ്പും കവര്‍്പ്പുമെല്ലാം
ഒരുപോലെയൊടുവില്‍ സ്വാദിഷ്ട്ടമായി
വെറുതെ നുണഞ്ഞു നുണഞ്ഞിരിക്കെ,
മിഴിമുനയൊന്നു നനഞ്ഞുവെങ്കില്‍ ,
മൊഴികള്‍ മൌനത്തില്‍ കുടുങ്ങിയെങ്കില്‍ ,
നിമിഷത്തിന്‍ ചിറകൊച്ച കേട്ടുവെങ്കില്‍ ,
ഹൃദയത്തിന്‍ താളമിടഞ്ഞുവെങ്കില്‍ ,
വ്യഥകള്‍ നിദാനം അറിഞ്ഞിടാത്ത
കദനങ്ങള്‍ ചേക്കേറാന്‍ വന്നുവെങ്കില്‍ ,
എവിടെയോ ചൂള മരങ്ങള്‍ കാറ്റിന്‍
ചെകിടില്‍ എന്തോ ചൊല്ലി തേങ്ങും പോലെ,


ബധിരനാം കാലത്തിന്‍ കാതിലെന്റെ
ഹൃദയം നിമന്ത്രിപ്പതും "വെറുതെ " ......
ഒടുവിലീ വാഴ്വിന്റെ ബാക്കിപത്രം

ഒരു വാക്കില്‍ ഞാന്‍ കുറിക്കാം 'വെറുതെ' ..
വെറുതെ ( ഓ . എന്‍ . വി )

No comments:

Post a Comment