ചിന്നി ചിതറി നുറുങ്ങിയെന്‍ ഓര്‍മ്മകള്‍
നുള്ളിയെടുത്തൊരു മാല കോര്‍്ത്തീടവേ
ഓര്‍മ്മകള്‍ക്കിത്രമേല്‍ സൌരഭ്യമേകിയ
നിന്നെ ഞാനിന്നു മറക്കുവതെങ്ങിനെ........

Wednesday, November 17, 2010

"കർണ്ണന്  ഇനി പിന്മാറ്റമില്ല ! എന്നാൽ ‍ നീ ഇന്ന് കാണിച്ച സ്നേഹവും അഭ്യുദയകാംക്ഷവും എന്നിൽ ‍ എന്നും ജീവിക്കും .യുദ്ധം മുൻപിൽ ‍ തന്നെ നിൽ‍ക്കുന്നു. ജയാപജയങ്ങൾ ‍ അതിന്റെ പിന്നിൽ  എവിടെയോ പതിഞ്ഞു വർത്തിക്കുന്നു . ജയാപജയങ്ങൾ  ഗൗനിക്കാതെ , മരണ ഭയം കൂടാതെ സുയോധനനു വേണ്ടി എന്‍റെ സ്വന്തം അനുജന്മാരുമായി ഞാൻ  യുദ്ധം ചെയ്യും. സ്വന്തം ഭ്രാതാക്കളോടും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയും സ്വജനവുമായ നിന്നോടും ജീവൻ ‍ മറന്നു ഞാൻ ‍ യുദ്ധം ചെയ്യും . ആ യുദ്ധത്തിൽ  അർജ്ജു നശരമേറ്റ് കർണ്ണൻ  എന്ന് ഭൂമിയിൽ ‍ വീഴുന്നുവോ , കൃഷ്ണാ , അന്നാണ് പാണ്ഡവർ ‍ യുദ്ധം ജയിക്കുക "
ഇനി ഞാൻ  ഉറങ്ങട്ടെ (പി കെ ബാലകൃഷ്ണൻ)

No comments:

Post a Comment